กฎหมายใหม่ ใครนอกใจ “สามารถ” ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้

ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา ๑…

Read More