โครงการบ้านประชารัฐ ใครอยากมีบ้าน รีบจองด่วน

บ้านประชารัฐคืออะไร

โครงการบ้านประชารัฐ คือ โครงการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 70,000 ลบ.ของรัฐบาล เอื้อต่อผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อบ้านได้แบบดอกเบื้ยถูกลง แบ่งเป็น

1.สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัย ในวงเงิน 3 หมื่นลบ. ผ่านธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธอส.

2.สินเชื่อให้ประชาชนกู้ซื้อบ้าน ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่งละ 2 หมื่นลบ. รวม 4 หมื่นลบ.โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี

บ้านประชารัฐจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกอันต้องมีราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. ไม่ว่าจะสร้างบนที่ดินของตนเอง โครงการของเอกชน หรือสร้างบนที่ดินของรัฐ และยังครอบคลุมไปจนถึงที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้ง NPA ของกรมบังคับคดี

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน 1.5 ลบ. เป็นของตัวเอง หรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัยโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559

 

1.คุณสมบัติของผู้กู้
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยมาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ยกเว้นกรณีการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

2.วัตถุประสงค์การขอกู้
เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเอง ที่ดินของเอกชนผู้ประกอบการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset : NPAs) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ และทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยมูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย

3.วงเงินให้กู้
วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย ยกเว้นกรณีการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติม ที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 500,000 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ กำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) สำหรับลูกค้ารายย่อยผ่อนปรนไม่เกินร้อยละ 50 และสำหรับลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) DSR ไม่เกินร้อยละ 80

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(1) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อหน่วย และกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมอาคารวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ปีที่ 1 = 0.00% ต่อปีปีที่ 2 – ปีที่ 3 = 2.00% ต่อปีปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปีปีที่ 7 – ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว = MRR-0.75% ต่อปี
(2) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคามากกว่า 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ปีที่ 1 – ปีที่ 3 = 3.00% ต่อปีปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปีปีที่ 7 – ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

5.กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ
(1) ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มีนาคม 2559)(2) กำหนดกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

6.กรณีซื้อที่อยู่อาศัยจากเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วม “โครงการบ้านประชารัฐ”ให้พิจารณาสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผู้ขายรับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์(2) ผู้ขายรับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง(3) ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1(4) ผู้ขายให้ส่วนลดพิเศษ (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ) ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% ของราคาซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขาย

ขั้นตอนการสมัครโครงการฯ
1.สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารที่ร่วมโครงการ เอกสารสมัคร (ข้างล่าง)
2.เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่า ทรัพย์สินรอการขาย
2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php
2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa
2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb
3.ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด
4.โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ

เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 2ปี(ธนาคารออมสิน)
1.สำเนาบัตรบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย
3.หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : กรณีกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านต้องไม่ติดกู้และเป็นเจ้าบ้าน

จุดประสงค์เพือเปนการประชาสัมพันธ์โครงการบ้านประชารัฐ และ เรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายและเข้าใจมากขึ้น

ขอบคุณที่มา
– https://money.kapook.com/view144665.html
– http://www.enjoythailandtravel.com/5200
– http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=195&cms_cate_id=5&parent=services_loan.php?cms_cate_id=5
– http://yusabuy.com

 

Facebook Comments

Related posts